Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar

Dječji vrtić Buba Mara

Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar
Idi na sadržaj

Zakoni i pod zakonski akti

Dokumentacija
Zakoni:
 • zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju ("Narodne novine" broj , , i, 57/22)
 • zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj , , ,, )
 • zakon o općem upravnom postupku ("Narodne novine" broj )
 • zakon o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih manjina ("Narodne novine" broj i)
 • zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" broj, i , -RUSRH, , i )
 • zakon o pravnom položaju vjerskih zajednica ("Narodne novine" broj i)
 • ugovor između Svete Stolice i Republike Hrvatske o suradnji na području odgoja i kulture ("Narodne novine" broj )
 • zakon o prosvjetnoj inspekciji ("Narodne novine" broj , i)
 • zakon o stručno-pedagoškom nadzoru ("Narodne novine" broj)
 • zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj )

Podzakonski akti:
 • državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe ("Narodne novine" broj i)
 • pravilnik o sadržaju i trajanju programa predškole (Narodne novine, broj )
 • programsko usmjerenje odgoja i obrazovanja predškolske djece (Glasnik Ministarstva kulture i prosvjete RH 7-8/91)
 • pravilnik o načinu i uvjetima polaganja stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću  ("Narodne novine" broj i )
 • pravilnik o načinu i uvjetima napredovanja u struci i promicanju u položajna zvanja odgojitelja i stručnih suradnika u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj 1 i )
 • pravilnik o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj )
 • pravilnik o posebnim uvjetima i mjerilima ostvarivanja programa predškolskog odgoja  ("Narodne novine" broj )
 • pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja ("Narodne novine" broj )
 • pravilnik o obrascima i sadržaju pedagoške dokumentacije i evidencije o djeci u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj )
 • program zdravstvene zaštite djece i higijene i pravilne prehrane djece u dječjim vrtićima ("Narodne novine" broj , i)
 • pravilnik o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću ("Narodne novine" broj i)
 • pravilnik o vježbaonicama i pokusnim programima u dječjim vrtićima te o dječjim vrtićima kao stručno – razvojnim centrima ("Narodne novine" broj)
 • odluka o programu polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi i Program polaganja stručnog ispita za pripravnike u predškolskom odgoju i izobrazbi (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • poslovnik o radu povjerenstva za polaganje stručnog ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • poslovnik o radu povjerenstva za stažiranje odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • odluka o broju i sjedištima povjerenstava za polaganje stručnih ispita odgojitelja i stručnih suradnika u dječjem vrtiću (Prosvjetni vjesnik 2/2000)
 • program polaganja stručnog ispita defektologa u radu s djecom predškolske dobi s teškoćama u razvoju (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • okvirni program pripravničkog staža defektologa (predškolski odgoj i naobrazba) (Vjesnik Ministarstva prosvjete i športa 4/98)
 • odluka o normativima i uputstvima za planiranje, programiranje, projektiranje, izgradnju i opremanje dječjih jaslica i vrtića ("Narodne novine" broj 45/77 i Prosvjetni vjesnik 4-5 od 15.12.1977.)
Povratak na sadržaj