Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar

Dječji vrtić Buba Mara

Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar
Idi na sadržaj

Natječaji 2022. Dječjeg vrtića Buba Mara

Natječaji
Ishodi natječaja 2022.
Natječaji za prijem radnika.
Natječaji za prijem radnika.
Natječaji za prijem radnika.
Natječaji za prijem radnika.
Natječaji za prijem radnika.
Natječaji za prijem radnika.
Natječaji za prijem radnika.
Rezultati natječaja za radna mjesta
Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2
51306 Čabar
REZULTATI  NATJEČAJA ZA PRIJEM RADNIKA NA RADNO MJESTO
 • objavljen  16.veljače 2022. godine
 • prijave do 24.veljače 2022. godine
1. Rezultati natječaja za prijem radnika na radno mjesto odgajatelj/ica na određeno puno radno vrijeme, 5 izvršitelja/ica
Sukladno članku 26.stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  dana 28. 2. 2022. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća primljene su  Silvija Klepac, Karla Malnar, Marina Buneta, Josipa Kovač, Marija Kovač.  
2. Rezultati natječaja za prijem radnika na radno mjesto kuhar/ica na određeno puno radno vrijeme , 3 izvršitelja/ica
Sukladno članku 26.stavak 5. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju,  dana 28. 2. 2022. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća primljene su  Zdravka Malnar – Šepac, Blaženka Žagar  – Tomljanović, Ajka Kovač.
3. Rezultati natječaja za prijem radnika na radno mjesto spremač/ica na određeno ne puno radno vrijeme , 3 izvršitelja/ica
Sukladno članku 24.stavak 2. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju i  članku 8.stavak 9.  Pravilnika o vrsti stručne spreme stručnih  djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u  dječjem vrtiću dana 28. 2. 2022. jednoglasnom odlukom Upravnog vijeća  primljene su Martina Žagar – Janeš, Marija Kuzele, Antonija Turk.
Natječaj u PDF-u preuzmite .
admin 28.02.2022.
Odluke o poništenju natječaja za radno mjesto pedagog/ica
Odluke o poništenju natječaja za radno mjesto.
admin 22.02.2022.
Natječaj za prijem radnika na radno mjesto
Temeljem članka 26. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50.  Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Buba Mara Čabar, objavljuje natječaj za prijem radnika na radno mjesto:
 • ODGOJITELJ/ICA  – na određeno puno radno vrijeme, 5 izvršitelja/ica
 • KUHAR/ICA – na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica
 • SPREMAČ/ICA – na određeno ne puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica
 • PEDAGOG/ICA- na određeno ne puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica
   
Uvjeti za radno mjesto su: osim općih uvjeta za  zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete  prema članku 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN  10/97, 107/07, 94/13, 98/19 ) i Pravilniku o vrsti stručne spreme  stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika  u dječjem vrtiću ( NN 133/97.) te Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu i  načinu rada Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar. Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj kandidat navodi osobne  podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno  mobitel, email adresa) sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje ,  potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz  natječaja i to kako slijedi:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa
 • dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu –  ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne  stariji od mjesec dana).

Kandidat koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti,  mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih  obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj  33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,  103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz  Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi  na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale  kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz  članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj  121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava  uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te  ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju  priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva  hrvatskih branitelja . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu  s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,  108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj  dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i  rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o  tome na koji način je prestao radni odnos. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz  članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz  Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja  prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz  natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri  zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici  ministarstva hrvatskih branitelja. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu  s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18,  32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s  invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju  kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s  invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona. Na natječaj se pod jednakim uvjetima mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili  poštom najkasnije do 24.2. 2022. do 12,00 sati bez obzira na dostavu, na  adresu  Dječji vrtić Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar  51306  u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za  natječaj za radno mjesto. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića. Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja. Kandidati dokumente dostavljaju isključivi u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se. Izabrani kandidat bit će pozvan u primjerenom roku, a prije sklapanja  ugovora o radu, dostaviti izvornike svih drugih dokaza o ispunjavanju  formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje traženih isprava smatra se  odustankom od prijema na navedeno radno mjesto. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić  Buba Mara Čabar može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u  svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o  zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih  podataka (Narodne novine, broj 42/18)
      
admin 16.02.2022.
Povratak na sadržaj