Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar

Dječji vrtić Buba Mara

Dječji vrtić Buba Mara Čabar
Narodnog oslobođenja 2, Čabar
Idi na sadržaj

Natječaji 2021. Dječjeg vrtića Buba Mara

Natječaji
Natječaj z prijem radnika na radno mjesto
Natječaj za prijem radnika na radno mjesto voditelj/ica računovodstva  -  na neodređeno puno radno vrijeme. 1 izvršitelj/ica - preuzmite ovdje
admin 19.11.2021.
Natječaj
Temeljem članka 26. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50.  Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar Upravno vijeće Dječjeg vrtića   Buba Mara Čabar, objavljuje natječaj za prijem radnika na radno mjesto:
 • spremač/ica– na određeno ne puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ica
Uvjeti za radno mjesto  su: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog  odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema  članku  24. i  25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07,  94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i  stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću ( NN  133/97.)
Uz vlastoručno potpisanu prijavu na natječaj  kandidat navodi osobne  podatke (ime i prezime, adresa stanovanja, broj telefona odnosno  mobitel, email adresa) sa naznakom radnog mjesta na koje se prijavljuje ,  potrebno je priložiti dokaze o ispunjavanju formalnih uvjeta iz  natječaja i to kako slijedi:

 • životopis,
 • dokaz o stečenoj stručnoj spremi,
 • uvjerenje o položenom stručnom ispitu ili dokaz da je oslobođen polaganja stručnog ispita
 • dokaz o državljanstvu
 • dokaze o nepostojanju zapreka za zasnivanje radnog odnosa
 • dokaz o radnom iskustvu: elektronički zapis o radno pravnom statusu –  ispis iz evidencije Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (ne  stariji od mjesec dana).

Kandidat  koji prema posebnim propisima ostvaruje pravo prednosti,  mora se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo, odnosno uz prijavu  priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Kandidat koji može ostvariti pravo prednosti sukladno članku 102.  Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih  obitelji (Narodne novine, broj 121/17, 98/19, 84/21), članku 48.f  Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (Narodne novine, broj  33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01,  103/03, 148/13, 98/19), članku 48. Zakona o civilnim stradalnicima iz  Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) te članku 9. Zakona o  profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom  (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18, 32/20), dužan se u prijavi  na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale  kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz  članka 102. stavaka 1. – 3. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (Narodne novine, broj  121/17, 98/19, 84/21) koji u trenutku podnošenja prijave ispunjava  uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu na natječaj  priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz natječaja te  ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri zapošljavanju  priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici ministarstva  hrvatskih branitelja . Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu  s člankom 48.f Zakona o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata  (Narodne novine, broj 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 2/94, 76/94,  108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13, 98/19), uz prijavu na natječaj  dužan je, pored dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i  rješenje, odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaz o  tome na koji način je prestao radni odnos. Da bi kandidat ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, osoba iz  članka 48. stavaka 1. – 2. Zakona o civilnim stradalnicima iz  Domovinskog rata (Narodne novine, broj 84/21) koji u trenutku podnošenja  prijave ispunjava uvjete za ostvarivanje toga prava dužni su uz prijavu  na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta iz  natječaja te ovisno o kategoriji koja se poziva na prednost pri  zapošljavanju priložiti sve potrebne dokaze dostupne na poveznici  ministarstva hrvatskih branitelja. Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu  s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju  osoba s invaliditetom (Narodne novine, broj 157/13, 152/14, 39/18,  32/20), uz prijavu na natječaj dužan je, pored dokaza o ispunjavanju  traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. Dokaz o invaliditetu smatraju se javne isprave na temelju  kojih se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s  invaliditetom iz članka 13. navedenog Zakona. Na natječaj se pod jednakim uvjetima  mogu javiti osobe oba spola. Rok za podnošenje prijava je 8 dana od dana objavljivanja natječaja. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili poštom   najkasnije do 29.10. 2021. do 12,00 sati bez obzira na dostavu, na  adresu  Dječji vrtić  Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar  51306  u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za  natječaj za radno mjesto. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića. Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja Kandidati dokumente dostavljaju isključivi u neovjerenim preslikama i ne vraćaju se. Izabrani kandidat bit će pozvan u primjerenom roku, a prije sklapanja  ugovora o radu, dostaviti sanitarnu iskaznicu, te izvornike svih drugih  dokaza o ispunjavanju formalnih uvjeta iz natječaja. Nedostavljanje  traženih isprava smatra se odustankom od prijema na navedeno radno  mjesto. Prijavom na natječaj kandidati su izričito suglasni da Dječji vrtić  Buba Mara Čabar može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u  svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Opće uredbe o  zaštiti podataka i Zakona o provedbi Opće uredbe o zaštiti osobnih  podataka (Narodne novine, broj 42/18). Natječaj traje od 20.10.2021. do 29.10.2021. godine
admin 20.10.2021.
Natječaji za radna mjesta
Temeljem članka 26. stavka 1. Zakona o predškolskom odgoju i  obrazovanju (Narodne novine broj 10/97, 107/07 i 94/13), članka 50.  Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar Upravno vijeće Dječjeg vrtića   Buba Mara Čabar, objavljuje natječaj za prijem radnika na radno mjesto:

 • odgajatelj/ica  – na određeno puno radno vrijeme, 5 izvršitelja/ica
 • kuhr/ica –  na određeno puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ica
 • kuhar/ica –  na određeno ne puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ica
 • spremač/ica–  na neodređeno puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ica
 • spremač/ica– na određeno ne puno radno vrijeme, 2 izvršitelja/ica
    
Uvjeti za radno mjesto  su: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema  članku   24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,  107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika  te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (  NN 133/97.).
Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o stručnoj spremi;
 • elektronički zapis od HZMO
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starija od 6 mjeseci
 • dokaz o državljanstvu

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim  braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN  121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava  prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica  na internetsku stranicu Ministarstva:,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
Pozivaju se osobe iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i  152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s  invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o  ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom  invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju  koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom  te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod  posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili  poštom  najkasnije do 29.4. 2021. do 12,00 sati bez obzira na dostavu,  na adresu  Dječji vrtić  Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar  51306  u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za  natječaj Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića. Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja.
Natječaj u pdf formatu preuzmite .
admin 21.04.2021.
Natječaj z prijem radnika na radno mjesto
Natječaj za prijem radnika na radno mjesto voditelj/ica računovodstva  -  na određeno puno radno vrijeme. 1 izvršitelj/ica-
admin 05.04.2021.
Natječaj
Temeljem članka 26. stavka 1.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (Narodne novine broj 10/97,  107/07 i 94/13), članka 50. Statuta Dječjeg vrtića Buba Mara Čabar  Upravno vijeće Dječjeg vrtića  Buba Mara Čabar, objavljuje natječaj za prijem radnika na radno mjesto:

 • odgajatelj/ica - na određeno puno radno vrijeme, 5 izvršitelja/ica
 • odgajatelj/ica - za rad s djetetom s teškoćama u razvoju – na određeno ne puno radno vrijeme, 1 izvršitelja/ica
 • kuhar/ica -  na određeno puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica
 • spremač/ica - na određeno ne puno radno vrijeme, 3 izvršitelja/ica
 • pedagog/ica na određeno ne puno radno vrijeme, 1 izvršitelj/ica

Uvjeti za radno mjesto  su: osim općih uvjeta za zasnivanje radnog odnosa kandidati moraju ispunjavati i posebne uvjete prema  članku   24. i 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97,  107/07, 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika  te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (  NN 133/97.)
Uz prijavu treba priložiti:

 • životopis;
 • presliku dokaza o stručnoj spremi;
 • elektronički zapis od HZMO
 • presliku dokaza o položenom stručnom ispitu;
 • uvjerenje o nekažnjavanosti za kaznena i prekršajna djela iz čl. 25.  Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju; ne starija od 6 mjeseci
 • dokaz o državljanstvu

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Pozivaju se osobe iz članka 102. stavak 1. – 3. Zakona o hrvatskim  braniteljima iz domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN  121/17.) da uz prijavu na natječaj dostave dokaze o ostvarivanju prava  prednosti iz članka 103. stavak 1. Zakona o hrvatskim braniteljima iz  domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17.). Poveznica  na internetsku stranicu Ministarstva:,  a dodatne informacije o dokazima koji su potrebni u svrhu ostvarivanje   prednosti pri zapošljavanju, potražiti na slijedećoj poveznici:
Pozivaju se osobe iz članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (Narodne novine broj 157/13 i  152/14) dužni su se u prijavi na  natječaj pozvati na to pravo te imaju  prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno  članku 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s  invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužni su, osim dokaza o  ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i rješenje o utvrđenom  invaliditetu, odnosno drugu javnu ispravu o invaliditetu, na temelju  koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom  te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod  posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.). Isprave se prilažu u neovjerenom presliku, a prije izbora kandidata predočit će se izvornik. Prijave s dokazima o ispunjavanju uvjeta dostaviti neposredno ili  poštom  najkasnije do 29.9. 2021. do 12,00 sati bez obzira na dostavu,  na adresu  Dječji vrtić  Buba Mara Čabar, Narodnog oslobođenja 2, Čabar  51306  u zatvorenoj omotnici s naznakom: NE OTVARAJ – prijava za  natječaj za radno mjesto. Nepotpune i/ili nepravovremene prijave neće se razmatrati. Prilikom zapošljavanja oba spola su u ravnopravnom položaju. Obavijest o rezultatima natječaja bit će objavljeni na mrežnoj stranici vrtića. Dječji vrtić zadržava pravo poništenja natječaja.
admin 21.09.2021.
Povratak na sadržaj